Közérdekű információk

Közzétéve: 2016. január 03. vasárnap

A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének alapszabálya (részlet)

2. §

Az Egyesület célja, feladata

2.1. Az Egyesület törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető; az e rendelkezésbe ütköző létesítő okirat semmis. (Ptk. 3:1.§. (4) bek.) Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. (Ptk. 3:63.§. (2) bek.) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Egyesület egyébként minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel és amelyet jogszabály nem tilt vagy korlátoz. (Civil tv. 3.§. (3)-(4) bek., Ptk. 3:8.§.)

2.2. Az Egyesület céljai:

 • az olimpiai eszme terjesztése céljából ismeretterjesztő, tudományos és népszerűsítő tevékenység folytatása,
 • az olimpiai mozgalom hagyományainak ápolása,
 • az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelés, oktatás, kutatás támogatása,
 • mindezen tevékenységek keretében kiemelten foglalkozik Kecskemét és vonzáskörzetében született, élt, illetve Kecskeméthez és vonzáskörzetéhez kötődő olimpikonok emlékének ápolásával, megőrzésével, relikviáik gyűjtésével,
 • az olimpikonokkal való rendszeres kapcsolattartás,
 • a társadalmi szervezet célja megvalósítása érdekében kulturális, ismeretterjesztő tevékenységet végez, valamint a sportörökség megóvásáért munkálkodik

 2.3. Az Egyesület a fenti céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

 • működési területén a sportörökség felkutatása, összegyűjtése, ápolása, megőrzése, élővé tétele,
 • a sportörökséget megismertető vetélkedők, kiállítások kezdeményezése, szervezése, rendezése,
 • kiemelt feladatának tartja az ifjúsággal a kecskeméti, Kecskemét környéki olimpikonok életének, sport pályafutásának megismertetését, körükben az olimpikonok, az olimpiai eszme népszerűsítését,
 • az olimpikonok életének bemutatása, relikviáinak gyűjtése, később az összegyűjtött relikviákból állandó helyi gyűjtemény létrehozása,
 • hasonló célú egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel kapcsolat felvétele, ápolása, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Magyar Olimpiai Akadémiával való kapcsolattartás, együttműködés.
 • előadásokat, élménybeszámolókat, tanfolyamokat, vizsgákat, táborokat szervez
 • kiemelten foglalkozik a fiatalok egészséges testi és lelki nevelésével, fejlesztésével az olimpiai eszme és sporttörténeti örökségünk szellemiségével összhangban.
 • összefogja és szervezi a régió, megye és első sorban Kecskemét senior korú sportolóinak kulturális, szabadidős és sport tevékenységét.
 • hazai és nemzetközi kapcsolatokat szervez és alakít ki sport- és más szervezetekkel, akik céljaival egyetértenek, vállalják és támogatják azokat,
 • együttműködik oktatási intézményekkel a sport és az olimpiai eszme elterjesztése és továbbvitele céljából, részt vesz a sporttal és a sporttörténettel kapcsolatos oktatási és nevelési programok kidolgozásában
 • együttműködik az önkormányzatokkal, sportági szakszövetségekkel és sport érdekképviseleti szervezetekkel a rendszeres ismeretterjesztés, mozgás és egészséges életmód elterjesztése érdekében
 • felkérésre szakértői feladatokat lát el a helyi sportéletet érintő határozatok, fejlesztési elképzelések kidolgozásában, véleményezi az elkészült anyagokat.
 • az egyesület önkéntes fogadóhelyként szakmailag segíti, támogatja a a mindennapos munkájában, rendezvényein résztvevő önkéntesek szakmai fejlődését,
 • figyeli és követi a sport és nevelési témájú hazai és nemzetközi pályázati felhívásokat, közvetíti az érintett szervezetek számára, pályázatokat dolgoz ki és együttműködik azok megvalósításában,
 • a fiatalok nevelését és tehetségük és képességeik kibontakoztatását célzó kulturális, művészeti, szabadidős és sport programokat szervez,
 • tagjai, pártoló tagjai és tiszteletbeli tagjai számára rendszeres kulturális, szabadidős és sport programokat szervez.
 • segíti és támogatja a céljaival és tevékenységeivel összhangban lévő hagyományok ápolását, részt vesz ezek népszerűsítését célzó programok, rendezvények szervezésében,
 • részt vesz a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, elsősorban a fiatalok segítését célzó helyi, regionális és országos programokban, ilyen programokat kezdeményez.
Találatok: 2451